Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

"MAKLUMAT PELAYANAN" Dengan ini kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pejabat Pengelola Aduan

Pejabat Pengelola Pengaduan adalah pejabat/pegawai di lingkungan SatuanKerja Penyelenggara yang bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan.